Brandtätning i Stockholm – brandskydd som gör nytta!

En brand i en fastighet kan leda till förödande konsekvenser – både för människa och för egendom. Därför är det viktigt att ha godkända brandskydd som arbetar förebyggande mot spridning av brand. Att genomföra en brandtätning är en viktig åtgärd som innebär att man förhindrar brandspridning mellan våningsplan längs kabel- och ventilationsstråk, då det utgör en av de stora brandfarorna i moderna fastigheter.

Brandtätning Stockholm

En effektiv brandskyddsåtgärd

Att ha möjligheten att stänga inne branden är en billig och effektiv brandskyddsåtgärd som fungerar dygnet runt utan att larmet går och utan att personal finns på plats för att släcka. Rök och lättantändliga gaser sprider sig mycket snabbt, var som helst, bara de får chansen. Branddörrar och brandcellsgränser gör ingen nytta om rök och eld kan sprida sig i hålrum ovanför innertak eller i kabelstråk och ventilationsschakt.

Såhär fungerar brandtätning

Principen bygger på uppdelningar i brandcellen. Brandceller i en byggnad ser till att elden inte sprider sig vidare från där den startade. Brandceller så som golv, väggar och innertak är brandbeständiga upp till en viss specifik tidsram. Rörinstallationer går genom dessa strukturer då byggnader är utrustade med el, näsanslutningar, luft och gas. Lågor, hetta och rök kommer att sprida sig till de öppningar som inte har brandtätning. Därför säkerställer brandtätning att branden inte sprider sig vidare till andra områden utanför brandcellen.

Kontroll av brandtätning

Brandtätningar ska kontrolleras regelbundet, oavsett byggnad. Det bör också alltid ske efter ombyggnadsarbeten då el-, rör och VVS genomföringar kan ha försämrat byggnadens brandskydd. Brandtätningen märks upp och förs in på vår checklista. På märkningen noteras plats och telefonnummer för felrapport. Elektriker och andra som utför installationer i byggnaden kan då enkelt anmäla att de har brutit en brandcell och att återtätning måste ske. Vi kan också utföra brandtätningsarbete som underentreprenör i byggprocessen.

Att anlita en firma i Stockholm som utför en brandtätning av en fastighet är inte bara en förebyggande åtgärd, det är även en effektiv brandskyddsåtgärd som gör stor nytta!